EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į svetainės pradžią  
RŪMŲ ISTORIJA
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai: istorinės raidos bruožai, atkūrimas, ekspozicijos

Svarbiausia literatūra

Budrys R., Balčiūnas V., Dolinskas V., Kulikauskas A., „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programa“ (Metmenys, 2-oji redakcija), Literatūra ir menas, nr. 23, 2003 m. gegužės 30 d., p. 11, 22.

Budrys R., Dolinskas V., „Italijos kunigaikščių rezidencijas aplankius“, Lietuvos muziejai, 2004 m., nr. 2–3, p. 84–93.

Budrys R., Dolinskas V., „Italijos kunigaikščių rezidencijos ir Lietuvos valdovų rūmų atkūrimas“, Literatūra ir menas, 2004 m. birželio 25 d., nr. 26 (3007), p. 22–23; 2004 m. liepos 2 d., nr. 27 (3008), p. 22–23; 2004 m. liepos 9 d., nr. 28 (3009), p. 22.

Budrys R., Dolinskas V., „Lenkijos ir Ukrainos istorinių rezidencijų patirtis“, Literatūra ir menas, 2005 m. vasario 11 d., nr. 6 (3035), p. 9; 2005 m. vasario 18 d., nr. 7 (3036), p. 9; 2005 m. vasario 25 d., nr. 8 (3037), p. 9; 2005 m. kovo 4 d., nr. 9 (3038), p. 9, 22.

Budrys R., „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pritaikymo gairės“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 4, sud. O. Mažeikienė, Vilnius, 2001, p. 282–293.

Budrys R., „Valdovų rūmai – būsimi Lietuvos turizmo vartai“, Lietuvos muziejai, nr. 2, 2003, p. 12–15.

Dolinskas V., „Atkurta rezidencija: išorinis kevalas be turinio – lankytojų apgavystė“, Literatūra ir menas, nr. 22, 2007 m. birželio 1 d., p. 9, 22.

Dolinskas V., „Der Palast der Großfürsten von Litauen in Vilnius: Wiederaufbau und Nutzung“, Wege für Berliner Schloss / Humboldt-Forum. Wiederaufb au und Rekonstruktion zerstörter Residenzschlösser in Deutschland und Europa (1945–2007), hrsg. v. G. Hinterkeuser, Regensburg, 2008, s. 169–196.

Dolinskas V., „Didžiųjų kunigaikščių rūmai – Lietuvos valstybės didybės ir tautinio pasididžiavimo simbolis“, Literatūra ir menas, nr. 30, 1998 m. liepos 25 d., p. 3, 14.

Dolinskas V., „Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa“, Lietuvos muziejai, 2004 m., nr. 2–3, p. 8–11.

Dolinskas V., „Kelios pastabos dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir pritaikymo šiuolaikinėms kultūrinėms funkcijoms“, Lietuvos muziejų rinkiniai, nr. 4: VIII mokslinė konferencija – „Muziejai istoriniuose pastatuose“, sud. R. Navardauskas Palaima, Vilnius, 2005, p. 5–10.

Dolinskas V., „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų salė“, Literatūra ir menas, 2004 m. vasario 13 d., nr. 7 (2988), p. 9–10.

Dolinskas V., „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai – istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus ir daugiafunkcinis kultūros centras“, Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai, sud. N. Keršytė, Vilnius, 2008, p. 26–43.

Dolinskas V., Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai – praeitis atverta ateičiai (informacinis lankstukas lietuvių, lenkų, anglų, italų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis), Vilnius, 2007 (keli pakartotiniai leidimai 2008–2009 m.).

Dolinskas V., „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje“, Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos (parodos katalogas), sud. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009, p. 19–24; t. p. žr. anglišką teksto versiją, kurią išvertė R. Kondratas: Dolinskas V., „The Palace of the Garnd Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle“, Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Exhibition Catalogue), ed. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009, p. 19–24; t. p. žr. lenkišką teksto versiją, kurią išvertė B. Piasecka: Dolinskas V., „Pałac Wielkich Książąt Litewskich na Zamku Dolnym w Wilnie“, Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów
do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów (katalog wystawy), opr. J. T. Petrus, K. Kuczman, V. Dolinskas, M. Uzorka, Vilnius, 2009, s. 19–24.

Dolinskas V., „Susitikimu su Vavelio pilies vadovu tęsiama Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa“, Literatūra ir menas, 2004 m. rugsėjo 3 d., nr. 32 (3013), p. 9.

Dolinskas V., „Valdovų rūmų atkūrimui skirtos ekspozicijos Taikomosios dailės muziejuje“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, sud. D. Mukienė, t. 7, Vilnius, 2005, p. 360–369.

Drėma V., „Žemutinė pilis. Didžiųjų kunigaikščių rezidencija“, V. Drėma, Dingęs Vilnius, Vilnius, 1991, p. 103–111.

Jamski P. J., „Kaplica Św. Kazimierza w Wilnie i jej twórcy“, LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, sud. R. Janonienė, Vilnius, 2008, p. 91–112 (2003 m. tarptautinės Vilniaus konferencijos pranešimas).

Jamski P. J., „Marmuro ir statybinio akmens užpirkimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje valdant Žygimantui Vazai“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, sud. D. Mukienė, t. 7, Vilnius, 2005, p. 219–230.

Jamski P. J., „Vazų dinastija ir Lietuvos valdovų rūmų atkūrimas“, Literatūra ir menas, 2005 m. lapkričio 18 d., nr. 42 (3071), p. 9, 22.

Jedzinskaitė-Kuizinienė I., XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius, 2000.

Jučas M., „Vilniaus pilys. Rašytinės žinios“, Lietuvos pilys, red. J. Jurginis, Vilnius, 1971, p. 25–34.

Kieszkowski W., „Dolny zamek wileński“, Arkady, nr. 10, Warszawa, 1937, s. 506–512.

Kitkauskas N., Levandauskas V., Tautavičius A., „Vilniaus pilys“, Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1: Vilnius, Vilnius, 1988, p. 45–55.

Kitkauskas N., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius, 2009.

Kitkauskas N., Vilniaus pilys: statyba ir architektūra, Vilnius, 1989.

Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2007.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context of the European Experience, sud. / ed. V. Dolinskas, D. Steponavičienė, Vilnius, 2009.

Łowmiańska M., Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, Wilno, 1929 (antrasis leidimas – Poznań, 2005).

Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, opr. V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Warszawa, 2006.

Rackevičius G., „The Royal Palace in Vilnius Upper Castle – problems of reconstruction“, Castella Maris Baltici, vol. 6, ed. A. Kuncevičius, Vilnius, 2004, p. 159–163.

Rackevičius G., „Vilniaus pilys. Gynybinės sistemos ir užstatymo raidos bruožai: XIII a. vidurys – XIX a. pradžia“, Vilniaus istorijos metraštis, t. 2 (rankraštis, atiduotas spaudai, planuojami leidimo metai 2009–2010).

Remecas E., Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga), Vilnius, 2003.

Steponavičienė D., Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje – XVI a. pradžioje, Vilnius, 2007.

Tautavičius A., „Vilniaus pilys. Žemutinės pilies teritorija ir jos pastatai. Pilies sunaikinimas ir griuvėsių likimas“, Lietuvos pilys, red. J. Jurginis, Vilnius, 1971, p. 58–76.

Tautavičius A., „Žygimanto Augusto lobyno likimas“, Lietuvos pilys, nr. 2, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2006, p. 111–114.

Vilniaus Žemutinės pilies rūmai, sud. V. Urbanavičius, t. 1–5, Vilnius, 1989–2003.

Vilniaus Žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos, sud. R. Ragauskienė, Vilnius, 2006.

Vilniaus Žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje. 2005–2006 m. tyrimai, sud. L. Glemža, Vilnius, 2007.

Vitkauskienė B. R., „Amatininkai, architektai ir dailininkai LDK valdovų dvare“, Lietuvos pilys, nr. 2, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2006, p. 54–67.

Vitkauskienė B. R., „Nauji Žygimanto Augusto rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje ir jų koncepcijos paralelės“, Urbanistika ir architektūra, t. XXVIII, nr. 3 priedas, 2004, p. 20–27.

Vitkauskienė B. R., „Šv. Kazimiero koplyčios fundacija, statybos ir dekoravimas XVII a. šaltinių duomenimis“, Šventasis Kazimieras istorijos vyksme. Įvaizdis ir refl eksija, sud. P. Subačius, Vilnius, 2006, p. 31–56.Į viršų
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai