EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į svetainės pradžią  
LEIDINIAI
Knygos

Mečislovas Jučas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VIII tomas

Ilgamečio Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro Mečislovo Jučo studijoje aptariami svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos bruožai. Lietuvos valstybė gynė tautą nuo užsienio priešų, formavo teisines ir administracines struktūras, saugojo daugumos išpažintą Romos katalikų tikėjimą, globojo ūkį ir kultūrą, buvo lietuvių tautos namai. Svarbiausias šios knygos uždavinys – parodyti, kaip atsirado senoji Lietuvos valstybė, kaip ji suklestėjo, vėliau menko, nyko ir svetimų jėgų buvo naikinta. Knyga parengta remiantis profesoriaus paskaitomis, skaitytomis Vilniaus universitete, atsižvelgta į pastarųjų metų tyrinėjimus, į daugelį klausimų mėginta pažvelgti naujai, originaliai. Daugiausia dėmesio skirta valstybingumo raidos aspektams.

Redaktorės Irena Babiliūtė, Gintarė Petuchovaitė
Leidybos koordinatoriai Vydas Dolinskas, Gintarė Petuchovaitė
Iliustracijas parinko Marijus Uzorka
Dizainas ir maketavimas Gediminas Akelaitis, Vita Andriušytė

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
336 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-05-5

Kaina – 45 Lt

Mečislovas Jučas. Bibliografija 1955–2011 m.

Šioje bibliografi­jos rodyklėje suregistruoti vieno žymiausių ir produktyviausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų, Lietuvių katalikų mokslų akademijos nario, Simono Daukanto premijos laureato, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriaus, ilgamečio Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriaus habilituoto daktaro Mečislovo Jučo per penkiasdešimt septynerius metus paskelbti darbai: knygos, straipsniai enciklopedijose, periodinėje spaudoje, interneto tinklalapiuose, redaguoti ir recenzuoti leidiniai (tarp jų ir disertacijos, diplominiai darbai). Skelbiama literatūra apie M. Jučą ir jo mokslinius darbus. Taip pat publikuojamas akad. prof. habil. dr. Vytauto Merkio įžanginis straipsnis, pristatantis svarbiausius M. Jučo biogra­fijos faktus ir mokslinius tyrinėjimus bei bibliografi­jos sudarytojos žodis.

Parengė Elvyra Matonienė, Irena Valikonytė, Birutė Verbiejūtė
Redagavo Laima Kunickytė
Maketavo Virgaudas Minialga

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2011
63, [1] p.
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-04-8

Kaina – 25 Lt

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai
The History and Collections of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VII tomas

Knygoje pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, Lietuvos valdovų rezidencijos atkūrimas, publikuojami itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei sukaupta interjero vertybių kolekcija, atspindinti istorinius Lietuvos ryšius Europoje. Čia pateikiamos numatytų Valdovų rūmų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė, skelbiama nauja lituanistinių vertybių, esančių užsienyje, medžiaga. Knyga išleista lietuvių ir anglų kalbomis.

Sudarytojai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Ėrika Striškienė
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas
Redaktorė Gintarė Petuchovaitė
Dizaineris Simonas Paukštys
Vertimas į anglų kalbą Ramūnas Kondratas
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
206, [2] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“

Lietuvių kalba tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-02-4
Anglų kalba tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-03-1

Kaina – 40 Lt

Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose
L’opera nel Palazzo dei granduchi di Lituania
Opera in the Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Opera w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VI tomas

Šioje knygoje primenamas XVII amžiaus pirmoje pusėje užgimęs operos fenomenas bei pristatomos Vilniuje, anksčiau negu Paryžiuje arba Londone, pastatytos pirmosios operos „Elenos pagrobimas“, „Andromeda“ ir „Apviltoji Kirkė“. Leidinyje taip pat publikuojami iš senosios italų kalbos išversti operų libretai bei libretų originalų faksimilės. Įvadiniai straipsniai skelbiami lietuvių, italų, anglų ir lenkų kalbomis.

Sudarytoja Jūratė Trilupaitienė
Tekstų autoriai Jūratė Trilupaitienė, Dainius Būrė
Vertėjas iš senosios italų kalbos Dainius Būrė
Vertėjai į anglų kalbą Vaiva Aglinskas, Ramūnas Kondratas
Vertėjas į italų kalbą Guido Michelini
Vertėja į lenkų kalbą Beata Piasecka
Redaktoriai Laima Kunickytė, Ramūnas Kondratas, Guido Michelini, Beata Piasecka
Leidybos koordinatoriai Laima Kunickytė, Vydas Dolinskas
Fotografijas parinko ir aprašė Marijus Uzorka
Dizainas ir maketavimas Gediminas Akelaitis
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
847, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „Logotipas“, tiražas 700 egz. ISBN 978-609-8061-01-7

Kaina – 91 Lt

Kazys Napaleonas Kitkauskas. Bibliografija 1968–2011 m.

Leidinyje suregistruoti Lietuvos architektūros tyrinėtojo ir istoriko, architektūrinio paveldo objektų restauravimo ir atkūrimo specialisto, paminklosaugininko, kultūrininko ir visuomenininko dr. Kazio Napaleono Kitkausko per keturiasdešimt ketverius metus paskelbti darbai: knygos, straipsniai enciklopedijose, periodinėje spaudoje, interneto tinklapiuose. Pateikiama literatūra apie K. N. Kitkauską ir jo mokslinius darbus. Bibliografijos rodyklę papildo iliustruotas K. N. Kitkausko biografijos bei svarbiausių mokslinių tyrinėjimų aprašas, taip pat bibliografijos sudarytojos žodis.

Parengė Inga Vaitekūnaitė
Redagavo Gintarė Petuchovaitė
Maketavo Giedrė Ringelevičienė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
64 p., iliustruota
Spausdino „Petro ofsetas“, tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-00-0

Kaina – 17 Lt

Kalbų varžybos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai
Competition of languages. The Ceremonial Greetings of the Grand Duchy of Lithuania’s Rulers and Nobles
Koncert języków. Pozdrowienia władców i magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, V tomas

Lotyniškojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūros paveldo bei kultūros istorijos tyrinėtojos, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros profesorės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Eugenijos Ulčinaitės knyga supažindina su išskirtine raštijos forma – sveikinimais (gratulationes), skirtais į Vilnių atvykusiems valdovams Steponui Batorui, Zigmantui Vazai, Vladislovui Vazai ir didikui Kristupui Jonui Šembekui. Knygoje publikuojami keturi XVI–XVIII amžiaus originalūs sveikinimų rinkiniai (faksimilės) bei šių tekstų vertimas į lietuvių kalbą. Sveikinimų tradicija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje aptariama įvade lietuvių, anglų, lenkų kalbomis.

Parengė, iš lotynų kalbos išvertė, įvadą ir komentarus parašė prof. Eugenija Ulčinaitė
Vertėjai į anglų kalbą Saulius Antanas Girnius, Ramūnas Kondratas
Vertėja į lenkų kalbą Beata Piasecka
Redaktoriai Gintarė Petuchovaitė-Majauskė, Ramūnas Kondratas, Jakub Niedźwiedź
Leidybos koordinatoriai Vydas Dolinskas, Gintarė Petuchovaitė-Majauskė
Dizainas ir maketavimas Giedrė Ringelevičienė, Ričardas Birmanas
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
272 p., iliustruota
Spausdino „Standartų spaustuvė“, tiražas 700 egz. ISBN 978-609-95074-9-1

Kaina – 40 Lt

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje

Šį straipsnių rinkinį parengė Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų darbuotojai – Lietuvos valdovų rūmus tiriantys specialistai. Tekstų autoriai – archeologai, architektai, istorikai, menotyrininkai, kelis dešimtmečius kaupę ir tyrinėję duomenis apie pagrindinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rezidenciją. Buvo siekiama su šiais tyrimais supažindinti kuo didesnę visuomenės dalį ir parengti populiarią mokslinę publikaciją. Leidinį finansiškai parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, VĮ Vilniaus pilių direkcija ir Valdovų rūmų paramos fondas.

Knygoje aprašoma Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų istorija: pilies statybos etapai, gynybinės sistemos nunykimas ir rezidencijos virtimas reprezentaciniais rūmais, galiausiai – jų sunykimas ir tuometės Rusijos imperijos valdžios priimti sprendimai dėl apleistų rūmų. Taip pat pristatomi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus rezidencijos archeologiniai, architektūriniai, istoriniai tyrimai, restauratorių darbai, visuomenės ir valdžios požiūris į rūmus, jų tyrimus ir atkūrimo idėją. Kartu atskleidžiama Lietuvos valdovų istorija nuo pačių pirmųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdymo (nesigilinama į jų rezidencijos lokalizavimo klausimą) iki paskutinių elekcinių valdovų, kurie didelę dalį savo valdymo laiko praleisdavo Lenkijos Karalystėje. Aprašoma dvaro sudėtis, tarnyba, buitis ir kasdienybė, istorinis, kultūrinis kontekstas. Knyga gausiai iliustruota archeologinių radinių, valdovams priklausiusių daiktų, graviūrų ir paveikslų nuotraukomis. Leidinio pabaigoje pateikiama turinio santrauka anglų ir rusų kalbomis.

Sudarytojas habil. dr. Vytautas Urbanavičius
Redaktorė Ona Gudžiūnienė
Dailininkas maketuotojas Saulius Bajorinas
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“,
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, leidykla „Versus aureus“
Vilnius, 2010
416 p., iliustruota
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, tiražas 1 000 egz. ISBN 978-9955-34-259-5

Šį leidinį galima įsigyti Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ (B. Radvilaitės g. 7/2, Vilnius)

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai. Albumas
Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius Lower Castle. History and Collections. Album

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų albumai, I tomas

Albume pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, šios svarbiausios Lietuvos valdovų reprezentacinės rezidencijos atkūrimas, itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei suformuota interjero vertybių kolekcija. Knygai pratarmę parašė kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijos pirmininkas. Istorinės rūmų raidos apžvalgą parengė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, rūmų teritorijoje surastus radinius ir jų rinkinius apibūdinantį įvadinį tekstą parašė šio muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Ėrika Striškienė, o istorinio reprezentacinio interjero vertybių rinkinį savo straipsnyje apibūdina Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis. Knygoje pateikiamos Valdovų rūmų numatytų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė. Chronologiškai skelbiami archeologiniai radiniai ir interjero vertybės albume suskirstyti į dvi dalis. Pirmojoje pristatomi vertingiausi archeologiniai radiniai, antrojoje – įspūdingiausios interjero ekspozicijai įsigytos bei dovanų gautos vertybės. Tekstai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Sudarytojai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Ėrika Striškienė
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas
Vertimas į anglų kalbą Ramūnas Kondratas, Joseph Everatt
Redaktoriai Gintarė Petuchovaitė, Ramūnas Kondratas
Leidybos koordinatorė Laima Kunickytė
Dizainerė Giedrė Ringelevičienė (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Maketuotojas Ričardas Birmanas (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010
480 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 2 000 egz. ISBN 978-609-95074-7-7

Kaina – 55 Lt

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543–1548)
1544 XI 15–1546 XI 15

I knyga

Šiuo tomu pradedamos publikuoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1543–1548 m. dvaro sąskaitos. Pirmoji skelbiama knyga, apimanti 1544 m. lapkričio 15 d.–1546 m. lapkričio 15 d. laikotarpį. Skaitytojas joje ras išsamių žinių apie Žygimanto Augusto dvaro funkcionavimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje Vilniuje, kaip antai: dvaro virtuvės ir arklidžių aprūpinimą maisto ištekliais ir pašarais, valdovo kelionių už Vilniaus ribų organizavimą, smulkias Žemutinėje pilyje vykdytų statybų sąskaitas. Skelbiamas šaltinis teikia daug unikalių žinių apie XVI a. vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės materialinę kultūrą ir finansus. Knyga skiriama profesionaliems istorijos tyrinėtojams, visiems gimtosios istorijos mylėtojams.

Lotyniškus tekstus parengė Darius Antanavičius
Į lietuvių kalbą vertė Sigitas Narbutas
Rodykles sudarė Ona Daukšienė
Lietuviškus tekstus redagavo Ieva Puluikienė
Recenzavo Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ ir
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009
540 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-9986-9071-9-0

Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561–1562 m.)

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, IV tomas

Šv. Romos Imperijos diplomato Valentino Saurmano laiškai, rašyti imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro 1561–1562 m., atskleidžia platų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės užsienio politikos klausimų spektrą, kurie buvo svarstomi ir sprendžiami Lietuvos sostinėje Vilniuje. Laiškai atveria sudėtingų dinastinių, teritorinių ir ideologinių konfliktų eigą, vakarietiškų diplomatinių derybų tradiciją ir praktiką. Publikuojami laiškai – reikšmingas šaltinis ne tik Lietuvos ir Lenkijos užsienio politikos klausimams, bet ir viso Vidurio ir Rytų Europos regiono tarpvalstybinių santykių problemoms XVI a. viduryje giliau pažinti. Laiškai skelbiami originalo ir lietuvių kalbomis, lydimi išsamių komentarų, pabaigoje yra asmenų, vietovių ir dalykų rodyklė.

Lotyniškus tekstus parengė ir vertė į lietuvių kalbą, komentarus parašė, iliustracijas parinko, rodykles sudarė, mokslinę redakciją atliko Darius Antanavičius
Vokiškus tekstus parengė ir vertė į lietuvių kalbą Vilija Gerulaitienė
Įvadą parašė Jūratė Kiaupienė
Lietuviškus tekstus redagavo Dovilė Svetikienė
Recenzavo Darius Baronas, Sigitas Narbutas
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ ir
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009
274 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-9986-9071-8-3

Mečislovas Jučas. Žalgirio mūšis
Mečislovas Jučas. The Battle of Grünwald

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, III tomas

Leidinys skirtas Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui (1410-2010)

1409–1411 m. Didysis karas ir jo kulminacija – Žalgirio mūšis – kilo tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybės bei Kryžiuočių ordino dėl jo kolonijinės ekspansijos į Rytus ir siekio užvaldyti Žemaitiją.
Sąjungininkų pergalė Žalgirio lauke, netoli kryžiuočių sostinės Marienburgo, lėmė tai, kad Žemaitija buvo pripažinta Lietuvai. Žalgirio mūšis buvo katastrofa Ordinui, nužymėjusi jo ekspansijos pabaigą ir žlugimo pradžią. Kautynės pakeitė jėgų santykį Vidurio ir Rytų Europoje. Romos popiežius ir Šventosios Romos imperatorius, kaip Europos universaliosios jėgos, tolesnę katalikiškos Europos plėtrą į Rytus numatė per Lenkijos ir Lietuvos valstybę.

Lietuviškas leidimas:
Redagavo Rima Versiackaitė
Dizainą sukūrė Laima Zulonė, Giedrė Ringelevičienė, Gediminas Aleksaitis (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
128 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 2 000 egz. ISBN 978-9986-669-87-6

Šį leidinį galima įsigyti Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius).

Angliškas leidimas:
Vertė Albinas Strunga
Redagavo Joseph Everatt, Mindaugas Šapoka
Dizainą sukūrė Laima Zulonė, Giedrė Ringelevičienė, Gediminas Akelaitis,
Ričardas Birmanas (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir Lietuvos dailės muziejus
Vilnius, 2009
128 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 2 000 egz. ISBN 978-609-95074-5-3

Kaina – 20 Lt

Lietuvos tūkstantmetis. Millennium Lithuaniae
Millennium of Lithuania. Millennium Lithuaniae

Knyga skirta Lietuvos vardo jubiliejui paminėti. Supažindinama su tūkstantmete rašytine Lietuvos vardo (Litua) tradicija, reikšmingiausiais valstybės egzistavimo periodų kultūros faktais, taip pat su istorinę ir pilietinę savimonę stiprinančiais svarbiausiais Lietuvos tūkstantmečio programos projektais.

Konsultantai Romualdas Budrys, dr. Vydas Dolinskas
Sudarytojas ir teksto autorius Mindaugas Šapoka
Įvado autorė Viktorija Daujotytė

Lietuviškas leidimas:
Redaktorė Ema Kazlauskaitė
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Lietuvos dailės muziejus
Partneris Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
128 p., iliustruota
Spausdino UAB „Sapnų sala“, tiražas 6 000 egz. ISBN 978-9986-669-89-0

Šį leidinį galima įsigyti Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius).

Angliškas leidimas:
Redaktorius Mindaugas Šapoka
Vertėjai Ligija Kaminskienė, Jayde Will
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Lietuvos dailės muziejus
Partneris Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
128 p., iliustruota
Spausdino UAB „Sapnų sala“, tiražas 8 000 egz.

Šį leidinį galima įsigyti Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius).

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste
Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. spalio 11–12 d., Vilnius

The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context of the European Experience
Materials of the International Scientific Conference 11-12 October 2006, Vilnius

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, II tomas

Ši knyga – tai 2006 m. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos medžiagos publikacija. Joje lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami šešių Europos ir Amerikos valstybių mokslininkų – muziejininkų, istorikų, architektų, archeologų, dailės istorikų ir kt. – parengti 23 pranešimai, skirti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorijai, kompleksiniams tyrimams, šios rezidencijos atkūrimui ir būsimam panaudojimui, taip pat kitų Europos ir Amerikos valstybių istorinių rezidencijų istorijos, atkūrimo bei nūdienos panaudojimo klausimams. Dalis pranešimų pateikiama ir lenkų, vokiečių, italų bei rusų kalbomis. Knyga sudaro galimybę įvertinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų tyrimų rezultatus, atkūrimo ir pritaikymo šiandienos kultūriniams poreikiams planus plačiame europiniame kontekste ir netgi susipažinti su Jungtinių Amerikos Valstijų patirtimi.

Knygą sudarė Vydas Dolinskas, Daiva Steponavičienė
Vertė Andrew Howard Paul (iš lietuvių į anglų k.), Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Daiva Steponavičienė, Marijus Uzorka, Birutė Verbiejūtė
Redagavo Joseph Alexander Everatt, Judith Lewonig, Beata Piasecka (užsienio k.),
Laima Kunickytė, Lirija Steponavičienė, Bronė Valickienė (lietuvių k.)
Dizainą sukūrė Giedrė Ringelevičienė (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir Lietuvos dailės muziejus
Vilnius, 2009 m.
496 p., iliustruota
Pirmąjį leidimą spausdino spaustuvė „Petro ofsetas“, tiražas 1 000 egz.
Antrąjį leidimą spausdino spaustuvė „Logotipas“, tiražas 1 000 egz.
ISBN 978-609-95074-0-8

Kaina – 25 LtLiublino unija: idėja ir tęstinumas
Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja

Konferencijos tezės

Sudarė Daiva Steponavičienė
Lietuvių kalbos vertėja Irena Aleksaitė
Lenkų kalbos vertėja Beata Piasecka
Redagavo Bronė Valickienė, Beata Piasecka
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
Apimtis 64 p.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, tiražas 200 egz.

Liudvika Byševska. 1786 metų kelionės į Vilnių dienoraštis
Ludwika Byszewska. Żurnal podróży do Wilna z roku 1786

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, I tomas

Knygoje lietuvių ir lenkų kalbomis skelbiamas Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. antrosios pusės žinomos aukštuomenės damos, paskutiniojo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio šambelionienės Liudvikos Byševskos 1786 metų kelionės į Vilnių ir Lietuvos sostinėje patirtų įspūdžių dienoraštis.
Šiame originaliame šaltinyje galima rasti autentišką ir gyvą Vilniaus, jo turistinių atrakcijų, pastatų, pramogų, gyventojų apibūdinimą. Informatyvaus ir Lietuvos bei Vilniaus kasdienybę Švietimo epochoje taikliai atspindinčio dienoraščio, kuris XIX a. buvo sudarytas iš kelionės metu rašytų laiškų fragmentų, publikacija palydėta Evos Manikovskos išsamiu įvadu bei Piotro Jaceko Jamskio vertingais paaiškinimais.

Dienoraštį spaudai parengė ir komentarus parašė Piotras Jacekas Jamskis
Sudarė Vydas Dolinskas, Piotras Jacekas Jamskis, Eva Manikovska
Įvadą parengė Eva Manikovska
Į lietuvių kalbą vertė Vyturys Jarutis
Į lenkų kalbą vertė Beata Piasecka
Redaktorės Irena Babiliūtė, Beata Piasecka
Dailininkė Laima Prišmontaitė (UAB „Savas takas“ ir ko)
Maketuotojas Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir ko)
Išleido Lietuvos dailės muziejus
Vilnius, 2008 m.
164 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-9986-669-78-4

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504)

Leidinyje publikuojamos trys ankstyviausios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) dvaro sąskaitų knygos, kuriose yra daug vertingos informacijos apie Aleksandro Jogailaičio dvaro gyvenimą. Tekstai skelbiami lotynų ir lietuvių kalbomis.

Lotyniškus tekstus parengė Darius Antanavičius, Rimvydas Petrauskas
Vertimus atliko ir paaiškinimus parengė Mintautas Čiurinskas, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė,
Sigitas Narbutas, Rimvydas Petrauskas
Rodykles parengė Darius Antanavičius, Rimvydas Petrauskas
Redagavo Dovilė Svetikienė
Recenzavo prof. habil. dr. Antanas Tyla, prof. dr. Irena Valikonytė
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 2007
512 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-9986-9071-5-2

Vilniaus Žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje.
2005–2006 m. tyrimai

Pristatomas mokslinių straipsnių rinkinys Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje: 2005 – 2006 metų tyrimai pratęsia ir papildo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Lietuvos istorijos instituto iniciatyva 2006 m. pasirodžiusią istorikų ir menotyrininkų parengtą knygą Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje: 2002 – 2004 m. istorinių šaltinių paieškos (sudarytoja Raimonda Ragauskienė). Skirtingai nei pirmojoje knygoje, kuri tarsi apibendrino ir susumavo 2002 – 2004 m. istorinių tyrimų rezultatus, šioje knygoje visuomenei yra pristatoma tik dalis tyrinėjimų, kuriuos organizuoja Pilių tyrimo centras, tame tarpe ir istorinių, tačiau pasirinktas gerokai platesnis tyrimų spektras. Šalia istorinių tyrimų skelbiamos ir archeologinių radinių pagrindų parengtos publikacijos ir studijos. Todėl straipsniai yra suskirstyti remiantis chronologiniu principu į tris dalis pagal savo pobūdį: istorinius tyrimus (Pilies istorija), archeologinių radinių pagrindu atliktus tyrimus (Pilies archeologija) ir istorinės medžiagos paieškų bei svarbių radinių Vienos, Drezdeno, Berlyno ir Maskvos archyvuose bei rankraštynuose apibendrinimus (Istorinės medžiagos paieškos).
Tai penkiolikos autorių darbas. 2005 – 2006 m. publikacijai buvo parengti Raimondos Ragauskienės, Aivo Ragausko, Elmanto Meilaus, Mariaus Sirutavičiaus, Valdo Rakučio, Domininko Burbos, Eduardo Remeco moksliniai straipsniai. 2006 m. buvo pradėti ir 2007 m. baigti rengti archeologų Ėrikos Striškienės, Gintauto Striškos, Irenos Kaminskaitės, archeologinių radinių pagrindu sudaryti Rutilės Pukienės ir Rasos Abramauskienės, istoriniai Jūratės Kiaupienės, Ingos Ilarienės, Liudo Glemžos straipsniai. Publikacijos yra parengtos 2005 – 2006 m. tyrimų - surinktos istorinės ir apibendrintos archeologinės medžiagos - pagrindu. Išimtį sudaro paskutinis straipsnis (autorius L. Glemža), kuriame pristatoma kartografinė medžiaga iš Maskvos karo istorijos archyvo Lietuvą pasiekė tik šiais metais.

Sudarė dr. Liudas Glemža
Redakcinė kolegija habil. dr. Vytautas Urbanavičius, dr. Napaleonas Kitkauskas, dr. Raimonda Ragauskienė,
dr. Gintautas Rackevičius, dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Recenzavo dr. Edmundas Rimša, dr. Gintautas Zabiela 
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 2007
376 p., iliustruota
Spausdino UAB „Sapnų sala“, tiražas 500 egz. ISBN 978-9986-9071-7-6

Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje .
2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos

Šis leidinys – dvylikos autorių kolektyvo dvejus su puse metų ieškotų duomenų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus ir visą Vilniaus Žemutinės pilies kompleksą publikacija. Tai savotiška 2002–2004 m. Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Lietuvos istorijos instituto darbuotojų vykdytų nuoseklių rašytinių šaltinių bei ikonografijos minėta tematika paieškų ataskaita. Šioje knygoje pateikiami rasti nauji šaltiniai, taip pat jau publikuotų reikšmingesnių duomenų įvertinimas. Tai yra pirmas tokio pobūdžio bandymas siekiant pristatyti Valdovų rūmus ir Vilniaus Žemutinės pilies ansamblį kaip reikšmingą Lietuvos istorijos ir kultūros paminklą istorinių šaltinių šviesoje. Archeologiniai tyrimai ir apibendrinimai čia nėra aptariami. Tikimasi, kad šiame leidinyje surinktos žinios apie rūmų ir komplekso plėtrą, Žygimanto Augusto laikais ir XVII a. pradžioje vykdytas statybas, naudotas medžiagas, atskiras interjero detales ir pan. padės atlikti rūmų atkūrimo darbus. Ši publikacija turi ir mokslinę reikšmę: daugeliu atvejų skelbiami visiškai nauji, istoriografijoje nežinomi istoriniai šaltiniai, taip pat pagal juos parengti įvadiniai mokslininkų straipsniai. Visa tai atskleidžia sudėtingą ir dažnai prieštaringą Valdovų rūmų likimą, taip pat padeda tikslinti ir spręsti bendras Lietuvos sostinės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, jos politinės, socialinės arba kultūrinės raidos problemas.

Sudarė dr. Raimonda Ragauskienė
Redakcinė kolegija habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, dr. Napaleonas Kitkauskas, dr. Raimonda Ragauskienė,
dr. Gintautas Rackevičius, dr. Liudas Glemža
Recenzavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas, dr. Vydas Dolinskas 
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 2005
456 p., iliustruota
Spausdino UAB „Sapnų sala“, tiražas 500 egz. ISBN 9986-9071-4-4

Eduardas Remecas. Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga)

2002 m. liepos mėnesį, kasinėjant Vilniaus Žemutinės pilies valdovų rūmų teritoriją, buvo rastas unikalus pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų lobis – 63 monetos (daugiausia Jogailos ir Vytauto). Pirmą kartą vienoje vietoje radus penkių tipų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetas, baigėsi 200 metų trukusios mokslininkų diskusijos dėl jas kaldinusių valdovų vardų bei galimų kaldinimo datų. Eduardo Remeco publikacijoje pateikiama pirmųjų lietuviškų pinigų tyrinėjimų apžvalga, išsamūs Žemutinės pilies lobio tyrimų duomenys, visų monetų nuotraukos. Leidinio pabaigoje – turinio santrauka anglų kalba.

Teksto autorius Eduardas Remecas
Redaktorė Marytė Slušinskaitė
Vertėja Aistė Bakutytė 
Recenzavo prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas
Dailininkas Arūnas Prelgauskas
Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus
Vilnius, 2003
108 p., iliustruota
Spausdino UAB „Sapnų sala“, tiražas 700 egz. ISBN 9955-415-27-4

Gintautas Rackevičius. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII–XVI a.

Riteriai šaulių ginklus niekino ir laikė negarbingais. Todėl suprantama, kad kovas Lietuvoje aprašantys kronikų autoriai, siekdami įamžinti savo kilmingų užsakovų žygius, mažai dėmesio kreipė į nekilmingų šaulių šaunumą. Lietuvos istorinės raidos ypatybes, kaip ir kitų Europos kultūrinio regiono pakraščių, atskleidžia tiek rašytinių šaltinių duomenys, tiek archeologinių tyrimų medžiaga. Ginkluotės tyrinėtojai yra atkreipę dėmesį, kad vakarinių Lietuvos kaimynų karyboje labiau buvo naudotas arbaletas, o rytinių – lankas. Arbaleto ir lanko naudojimo karyboje santykis atspindi visuomenės struktūrą, ginamosios ginkluotės išsivystymą ir kitus ne mažiau svarbius istorinius procesus. Šių ginklų tarpusavio santykį Lietuvoje ir šių rankinių šaulių ginklų raidą vėlyvuoju jų naudojimo karyboje laikotarpiu geriausiai atskleidžia apibendrinama Lietuvos pilių archeologinių tyrimų medžiaga.

Teksto autorius Gintautas Rackevičius
Redaktorė Rasa Sinkevičiutė
Į anglų kalbą vertė Zita Jarašienė, Dalia Šatienė
Į rusų kalbą vertė Nina Gilytė
Recenzavo habil. dr. Vytautas Kazakevičius
Dailininkas Vilius Armalas 
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 2002
296 p., iliustruota
Spausdino UAB „Spaudos kontūrai“, tiražas 600 egz. ISBN 9986-9071-2-8

Stasys Samalavičius, Almantas Samalavičius. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Situacija beveik paradoksali – turėdami unikalų europinio masto barokinio meno paminklą (tokiu galime laikyti Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčią), iki šiol nesame deramai įvertinę jo reikšmės mūsų krašto kultūrai. Taip pat nėra išsamesnės šį kūrinį analizuojančios studijos. Šios knygos autoriai, suvokdami, kad nebepakanka nedidelių, turistų poreikiams tenkinti skirtų apybraižų, apibūdinančių vieną arba kitą iškilesnį mūsų architektūros paminklą, ryžosi bent iš dalies užpildyti Barokui skirtoje literatūroje žiojėjančią spragą – ėmėsi platesnės Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios meninės analizės. Specialistai stengėsi išvengti menotyroje dažno sauso mokslinio stiliaus. Šio leidinio autoriai tikisi skaitytojus sudominti baroko stiliaus meno palikimu, visų pirma brandžiausiu mūsų krašto Baroko paminklu – Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Teksto autoriai Stasys Samalavičius, Almantas Samalavičius
Redaktorė Aušra Stanaitytė
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 1998
216 p., iliustruota
Spausdino AB „Vilspa“, tiražas 1 500 egz. ISBN 9986-9071-0-4

Adolfas Tautavičius. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V–IX a.)

Vidurinis geležies amžius apima I m. e. tūkstantmečio vidurį ir antrąją pusę. Kaip atskiras mūsų protėvių kultūros istorijos laikotarpis Lietuvos archeologijoje jis išskirtas tik prieš 50–60 metų, dar nėra galutinai nusistovėjusių chronologinių ribų. Jos greičiausiai ir ateityje keisis, kai bus daugiau duomenų ir kai galėsime tiksliau datuoti kai kuriuos radinius bei kai kurių reiškinių pradžią. Šis beveik šešis šimtmečius trukęs laikotarpis buvo svarbus ūkio ir visuomenės raidai, ypač – etninei istorijai, nes šio tarpsnio pradžioje susidarė genčių sąjungos, egzistavusios XIII a. pradžioje kuriantis Lietuvos valstybei.
Nagrinėjamas periodas išstudijuotas nevienodai dėl archeologinės medžiagos trūkumo. Pirma, mažai archeologinių duomenų apie plotus, kuriuose gyveno jotvingiai-sūduviai, sėliai, skalviai ir lamatiečiai. Antra, pagrindinis šaltinis yra kapuose rasti daiktai, nes V–IX a. gyvenvietės dar labai menkai tyrinėtos, o piliakalniuose šio meto radinių beveik nėra, mat ant jų stovėjusios pilys tada buvo negyvenamos. Trūkstamus duomenis apie pastatus, ūkį bandyta kiek papildyti kaimyninių baltų sričių tyrinėjimų duomenimis.
Knygoje aptariamos genčių sritys, įrankiai, ginklai, papuošalai ir kita buitinė medžiaga, taip pat šiek tiek apžvelgiami socialiniai procesai, tikėjimas. Vidurinis geležies amžius iš esmės tik pradedamas tirti. Todėl ir čia pateikiami duomenys, prielaidos yra tik pagrindas toliau nagrinėjant šį laikotarpį. Kiekvienas knygos skyrius arba radinių grupė galėtų ir turėtų sulaukti atskiros studijos.

Teksto autorius Adolfas Tautavičius
Redaktorė Ona Balkevičienė
Reziumė vokiečių k. vertė Vanda Galik
Reziumė rusų k. vertė Nina Gilytė 
Dailininkas Vilius Armalas
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 1996
367 p., iliustruota
Spausdino Poligrafinių paslaugų įmonė, tiražas 2 000 egz. ISBN 9986-9071-0-3Į viršų
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai