EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
RENGINIAI
Mecenatai ir jų dovanos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams

Lietuvių išeivijos kultūrininkų Lilės ir Valentino Ramonių (JAV) dovanota graviūra
Kolekcininko
Andrejaus Balyko ir verslininko Antano Boso šeimų dovanotas gobelenas
Hab. dr. Rūta Janonienė
Romualdas Budrys
Edmundas Armoška
Valentina Kazėnaitė ir
dr. Vydas Dolinskas pasirašė vertybių priėmimo-perdavimo aktą
Dr. Jūratė Senvaitienė
Sveikinimo žodį tarė Kęstutis Ignatavičius
UAB „BTA DRAUDIMAS“ valdybos narys Ignas Panka ir Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas pasirašė sutartį
Vilius Kavaliauskas ir dr. Vydas Dolinskas pasirašė ketinimų protokolą

2010 m. sausio 15 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai drauge su partneriais Lietuvos dailės muziejumi ir VšĮ Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“ surengė kultūros vakarą „Mecenatai ir jų dovanos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams“, kuris vyko Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A).

Viena iš šiuolaikinės mecenatystės formų yra muziejų veiklos rėmimas. Meno globėjai dovanoja vertingų eksponatų arba kitais būdais padeda kaupti muziejinius rinkinius – taip remia Lietuvos kultūrą ir gausina jos nacionalinį turtą. Atkuriamiems Valdovų rūmams Lietuvos ir Europos reikšmingų istorijos, kultūros paveldo bei meno vertybių (XVI–XX a. graviūrų, knygų, metalo, keramikos ir stiklo dirbinių, tapybos kūrinių, gobelenų, skulptūrų) jau nuo 2003 m. dovanoja Lietuvos ir užsienio kolekcininkai, kultūrininkai, verslininkai. Tai – dr. Tomasz Niewodniczański († 2010), Edmundas Armoška, Andrejus Balyko ir Antanas Bosas su šeimomis, Valentinas ir Lilė Ramoniai, dr. Meinolf Siemer, Krokuvos Jogailos universitetas (rektorius prof. Karol Musioł ir Collegium Maius direktorius prof. Stanisław Waltoś), Vidmantas ir Nerijus Staniuliai, Vitalijus Vėteris, kan. doc. teol. dr. Algimantas Vincas Kajackas, kun. Julius Sasnauskas OFM, Saulius Karosas, Vytautas Vepštas, Vytautas Stasys Abramauskas. Iki 2008 m. gautos dovanos buvo saugomos Lietuvos dailės muziejuje, o 2009 m. perduotos Valdovų rūmų muziejui, kuris ir toliau kaupia dovanas. Per 2009 metus Valdovų rūmų muziejaus rinkiniai tokiu būdu buvo papildyti 19 naujų eksponatų. Broliai Nicolas, George ir Oliver Ortiz Lietuvai taip pat dovanojo kunigaikščiams Sapiegoms priklausiusią XVI a. taurę ir pageidavo, kad ji būtų eksponuojama atkurtuose Valdovų rūmuose. Nuo 2004 m. Valdovų rūmų muziejui septynis eksponatus yra nupirkęs Valdovų rūmų paramos fondas, proginių ir apyvartinių monetų bei banknotų nuolat dovanoja Lietuvos bankas, Didžiosios renesansinės menės frizo audimą parėmė įmonė „Audėjas“. Iš viso Valdovų rūmų muziejui padovanota arba perduota 30 eksponatų, kurių vertė – apie 2,2 mln. Lt. Tai visos Lietuvos nacionalinis turtas.

Valdovų rūmuose 2009 m. įrengta mecenatų, kurie finansiškai prisidėjo prie Valdovų rūmų atkūrimo, pagerbimo lenta. Netrukus tokiu pačiu būdu bus įamžinti ir mecenatai – eksponatų dovanotojai. Jie buvo pagerbti ir 2010 m. sausio 15 d. įvykusiame kultūros vakare. Šį vedė Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas. Jis pasveikino į renginį gausiai susirinkusius svečius, tarp jų – Valdovų rūmų mecenatus Edmundą Armošką, Andrejų Balyko; Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininką Algirdą Vapšį; valdybos narį Edmundą Kulikauską ir šio fondo direktorę Valentiną Kazėnaitę; Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadą Kęstutį Ignatavičių, šios organizacijos senatorių Donatą Baikštį ir kanclerį Viktorą Oranskį; įmonės „Audėjas“ direktorių Joną Karčiauską; UAB „BTA DRAUDIMAS“ generalinio direktoriaus pavaduotoją, valdybos narį Igną Panką ir kitus vakaro dalyvius.

Tuomet habil. dr. Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija) papasakojo apie mecenatystės, kaip įvairialypio kultūros reiškinio, ištakas ir istorinę raidą. Prelegentė susirinkusiesiems perdavė renginyje negalėjusio dalyvauti kun. J. Sasnausko OFM (Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia) sveikinimus – savo ir bernardinų bendruomenės vardu. J. Sasnauskas Valdovų rūmams yra dovanojęs kelias vertingas XVI−XVII a. knygas, kurios priklausė kunigaikščių Sapiegų bibliotekai. Vakaro dalyviams perduoti kunigo žodžiai, esą šios dovanos – visos bernardinų bendruomenės dėmesio mūsų šalies kultūrai ženklas.

Vakarui iškilmingumo suteikė senosios muzikos atlikėjų Ievos Baublytės (išilginė fleita) ir Vytenio Gikniaus (barokinė fleita) pagrotos Jacques Hotteterre (1674–1763) sarabanda ir žiga iš siuitos dviem fleitoms.

Apie mecenatystės raišką XIX a. ir jos sklaidą šiuolaikiniame pasaulyje, apie šio reiškinio universalias bei naujas sklaidos formas kalbėjo Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Jis pabrėžė, kad rėmėjų dovanos Valdovų rūmų ir kitiems mūsų šalies muziejams gausina visos Lietuvos nacionalinį turtą. Šią mintį išplėtojo Valdovų rūmų mecenatas E. Armoška (Lietuvos kolekcininkų sąjunga). Jis pažymėjo, kad kolekcininkai prisideda prie Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimo ir aktualinimo. Valdovų rūmų muziejus daliai savo mecenatų (E. Armoškai, A. Bosui, A. Balyko, A. V. Kajackui, V. ir N. Staniuliams, V. Vėteriui ir kt.) jau yra įteikęs specialius tai patvirtinančius diplomus. Vakaro metu tokie Valdovų rūmų rėmėjais konkrečius asmenis ir organizacijas skelbiantys raštai buvo įteikti V. S. Abramauskui, įmonei „Audėjas“ ir jos direktoriui J. Karčiauskui, Valdovų rūmų paramos fondui. Pastarojo valdybos pirmininkas A. Vapšys susirinkusiesiems pristatė nuo 2000 m. veikiančios organizacijos misiją ir veiklą, skleidžiant Valdovų rūmų atkūrimo idėją ir siekiant ją įgyvendinti. Renginio dalyviams pranešėjas paskelbė, kad Valdovų rūmų paramos fondas rėmėjų sutelktomis lėšomis įgijo septynias XVI–XVIII a. vertybes (penkis gobelenus, paveikslą, kredensą) už beveik 700 tūkst. Lt ir jas perduoda Valdovų rūmų muziejui. Vakaro metu šios organizacijos direktorė V. Kazėnaitė ir Valdovų rūmų muziejaus direktorius V. Dolinskas iškilmingai pasirašė Suteiktos paramos natūra priėmimo-perdavimo aktą. Valdovų rūmų paramos fondas ir Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga taip pat parėmė dviejų XVII a. gobelenų „Saliamono turtai“ ir „Drakonas, ryjantis kiaušinius“ restauravimą.

Ievai Gaidamavičiūtei (sopranas) ir Ievai Baublytei (gotikinė arfa) atlikus dvi ankstyvojo Renesanso burgundiškas dainas, dr. Jūratė Senvaitienė (Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras) vakaro dalyviams kalbėjo apie minėtų gobelenų istorinę ir meninę vertę, rodė skaidres ir papasakojo apie keletą metų trukusią šių eksponatų atnaujinimo eigą, atskleidė kruopštaus restauratorių darbo subtilybes. Tuomet sveikinimo žodį tarė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas K. Ignatavičius. Jis pabrėžė, kad Valdovų rūmai turi tapti Lietuvos istoriją ir kultūrą puoselėjančių bendraminčių susitelkimo erdve, ir metaforiškai pasiūlė ateityje Valdovų rūmų bičiuliams suteikti simbolinį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečio statusą.

Tada vakaro vedėjas žodį suteikė UAB „BTA DRAUDIMAS“ generalinio direktoriaus pavaduotojui I. Pankai ir pažymėjo, kad Lietuvoje pastaruoju metu gausėja verslo struktūrų, kurios suvokia, kad svarbu puoselėti Lietuvos kultūrą, ir padeda finansiškai ją remti. Ignas Panka papasakojo apie šios įmonės ir jos generalinio direktoriaus Tadeušo Podvorskio indėlį, globojant Lietuvos kultūrą. 2009 m. bendrovė sudarė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos dailės muziejumi, apdraudė mūsų šaliai reikšmingas parodas „Spalvų ir garsų dialogai: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“, „Pirosmani“, „Gamtos ilgesys. Europos peizažai“. „BTA DRAUDIMAS“ taip pat iš dalies rėmė ir kitas Lietuvos dailės muziejaus drauge su Valdovų rūmų muziejumi ir kitais partneriais surengtas Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautines parodas, tarp jų ir ypatingo lankytojų dėmesio sulaukusią ekspoziciją „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“. Vakaro metu I. Panka ir V. Dolinskas, atstovaujantys „BTA DRAUDIMUI“ ir Valdovų rūmų muziejui, pasirašė penkerių metų bendradarbiavimo sutartį. Draudimo bendrovė įsipareigojo savo lėšomis kasmet visiškai apdrausti po vieną Valdovų rūmų muziejaus rengiamą tarptautinę parodą, o kitų tarptautinių parodų eksponatus drausti lengvatiniais tarifais.

Po to kalbėjęs žinomas žurnalistas, kolekcininkas ir visuomenės veikėjas Vilius Kavaliauskas pabrėžė, kad Valdovų rūmai turi tapti erdve, kurioje būtų atskleisti įvairūs Lietuvos istorijos tarpsniai. Šiame muziejuje turėtų būti pagerbiamas mūsų šalies valstybingumą ir moderniais laikais kūrusių žmonių atminimas, išryškinamos ir glaudinamos praeities ir ateities sąsajos, formuojama visuomenės istorinė savimonė. Kolekcininkas pasiūlė savo nuo 1966 m. kaupto valstybės apdovanojimų ir dokumentinės medžiagos rinkinio pagrindu atkuriamuose Valdovų rūmuose parengti ilgalaikę parodą apie asmenis, kurie 1919–1940 m. buvo gavę Vyčio Kryžiaus apdovanojimus. Vakaro metu V. Kavaliauskas ir V. Dolinskas iškilmingai pasirašė ketinimų protokolą, kuriame užfiksuotas abiejų šalių siekis pagerbti 1918–1920 m. Lietuvos nepriklausomybę kūrusius savanorius bei iki 1940 m. mūsų šalies valstybingumą stiprinusius asmenis ir surengti ilgalaikę valstybinių apdovanojimų parodą „Lietuvos didvyriai – Vyčio Kryžiaus kavalieriai (1918–1940)“.

Vakaro vedėjas pabrėžė, kad tam tikra šiuolaikinės mecenatystės forma yra ir kultūrinė žurnalistika. Valdovų rūmų muziejaus vardu jis nuoširdžiai padėkojo tiems Lietuvos žiniasklaidos atstovams, kurie objektyviai nušviečia Lietuvos kultūros gyvenimą, rašo arba rengia reportažus Lietuvos istorijos temomis, aktualina mūsų šalies kultūros paveldą, taip prisidėdami prie visuomenės istorinės kultūros formavimo. Daliai atvykusių žurnalistų (Gediminui Zemlickui, Algiui Kuzmickui ir kt.) kaip padėkos ženklas buvo padovanoti Valdovų rūmų muziejaus naujausi leidiniai.

Kultūros vakaro pabaigoje V. Dolinskas dar kartą padėkojo Valdovų rūmų muziejaus rėmėjams, Valdovų rūmų muziejaus bičiuliams ir renginio dalyviams. Jis pakvietė visus susirinkusius pabendrauti su mecenatais, apžiūrėti renginio metu pristatytus gobelenus ir daugelį kitų Valdovų rūmų muziejui dovanotų vertybių, aplankyti parodas „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“, „Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje“, Lietuvos tūkstantmečio programos parodą ir kitas Taikomosios dailės muziejuje veikiančias ekspozicijas.

Valdovų rūmų muziejui mecenatų dovanotos vertybės ir šiuo metu eksponuojamos Taikomosios dailės muziejuje.


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai